מרעיון למציאות

חממת החדשנות החברתית של קרן רש"י מצמיחה תכניות פיילוט שהופכות לחלק ממערכת השירותים הציבוריים ולתכניות ברמה הלאומית.
איך זה עובד? מספר מיזמים לדוגמה:

נושמים לרווחה

הצורך

כ-20% מן המשפחות בישראל חיות מתחת לקו העוני

המענה

גישה רב-ממדית לעבודה עם משפחות החיות בעוני ובהדרה תוך מתן כלים לחולל שינוי בכוחות עצמן

תוצאות

שיפור ניכר במצב המשפחות מבחינת תעסוקה והכנסה, מיצוי זכויות, ניהול כלכלת הבית ועוד

קיימות

אימוץ המודל על ידי משרד הרווחה והטמעתו במחלקות לשירותים חברתיים

מגשימים - תכנית הסייבר הלאומית

הצורך

מיעוט הזדמנויות למוביליות חברתית של צעירים בפריפריה דרך השתלבות בתחומי ההיי-טק

המענה

תכנית לטיפוח מצוינות בתחום המחשבים והסייבר בקרב בני נוער בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית

תוצאות

שיעור גבוה של הבוגרים מתקבלים ליחידות סייבר וטכנולוגיה בצה"ל, גידול משמעותי בייצוג יוצאי הפריפריה ביחידות אלה

קיימות

העברת התכנית לאחריות המדינה בתום תקופת המיזם המשותף

מיזם מפגש

הצורך

75% מהילדים המופנים לשירותי הרווחה סובלים מהזנחה

המענה

פיתוח מודל עבודה ופרקטיקות לטיפול בהזנחה כמצב סיכון ייחודי בראייה משפחתית-קהילתית

תוצאות

שיפור מובהק בתפקוד ההורי ובמדדי החוסן המונעים הזנחה, הפחתה במדדי הסיכון

קיימות

שילוב המיזם כחלק ממערך השירותים למשפחות ברnה הארצית והיישובית

רבדים+

הצורך

פערים גדולים בין בתי ספר על רקע חברתי-כלכלי המשליכים ישירות על הישגי התלמידים

המענה

התערבות בבתי ספר יסודיים תת-משיגים ("אדומים") המתמקדת בליווי פדגוגי של צוותי ההוראה והניהול

תוצאות

שיפור יכולות ודרכי עבודה והקניית ידע מקצועי רלוונטי לצוות החינוכי ולהנהלה, לצד מענה לתלמידים מתקשים

קיימות

פיתוח מודל אפקטיבי לקידום בתי ספר מוחלשים שניתן יהיה להטמיע במערכת החינוך