הערכה, מדידה וניהול ידע

עבודה מבוססת נתונים ומכוונת תוצאות היא אחד מעקרונות הפעולה המרכזיים של קרן רש"י. הערכה, מדידה וניהול ידע משמשים אותנו להכוונה ולחיזוק האימפקט הן של פעילות השטח והן של המהלכים לקידום מדיניות התומכת במוביליות חברתית.

ייישום התכניות שלנו מלווה באופן שוטף במדידה והערכה, המאפשרות בקרה, שיפור ודיוק של תהליכים ודרכי פעולה מצד אחד, ובחינת האפקטיביות ומידת ההצלחה של התכניות בהשגת יעדיהן מצד שני. מחקרי ההערכה, כולל פיתוח כלי מדידה ייעודיים, מתבצעים על ידי צוות ההערכה במטה או על ידי גופי מחקר חיצוניים בליווי צוות הקרן.

כל תהליכי ההערכה והמדידה נעשים בשיתוף עם מנהלי התכניות, החל מסיוע בבניית מודל לוגי המגדיר מראש מטרות, תפוקות ותוצאות, ועד להצגת הממצאים בסיום ההערכה ולעיתים גם במהלכה, תוך חשיבה משותפת על הדרכים לקדם את השגת התוצאות הרצויות.

עוד לפני היישום בשטח, לאיסוף ידע ונתונים וניתוחם יש תפקיד חשוב בשלבי התכנון והפיתוח של תכניות ויוזמות, וכן בחשיבה סביב נושאי הליבה בהם הקרן מתמקדת: הגיל הרך, היישוב כמקדם מוביליות ועוד. במסגרת זו צוות המו"פ עורך ומפיץ סקירות של מחקרים אקדמיים, דו"חות ונתונים שהתפרסמו (למ"ס, OECD וכד') וידע מעשי שנצבר בתכניות רלוונטיות בארץ ובחו"ל.

כחלק מפעילות הקרן בתחום זה אנו נמצאים בקשר עם מכוני מחקר מובילים בישראל, עם גופי הערכה של קרנות פילנתרופיות וארגונים חברתיים, וכן עם מוסדות אקדמיים-מחקריים בעולם העוסקים בנושא הערכה בשדה החברתי.

מחקרי הערכה וסקירות

ניתן לקבל את הדו"חות המלאים ומחקרים נוספים
בפנייה למחלקת הערכה ומדידה של קרן רש"י: R&D@rashi.org.il

מדיניות תמיכה בהורות

סקירת ספרות (2019)

מדינות רבות מאמצות בשנים האחרונות מדיניות המציבה במרכז נושאים של גידול ילדים, התנהגות ומסוגלות הורית. הסקירה בוחנת את המדיניות והשירותים הקיימים בישראל ובמספר מדינות בעולם ביחס לתמיכה בהורים ובהורות.

מיומנויות המאה ה-21

סקירת ספרות (2019)

בכלכלה העכשווית המונעת ע"י חדשנות נדרשות מן העובד מיומנויות שונות מאשר בעבר, שמהן נגזרים שינויים הכרחיים במערכות החינוך. הסקירה בוחנת את הנושא במספר היבטים: מהן מיומנויות המאה ה-21, כיצד ניתן להקנות אותן, איך להעריך את השגתן וכן תמונת מצב בישראל.

"נעורים" לומדים מהצלחות

מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל (2018-9)

הצגת פעילות מרכזי נעורים ביישובים הדרוזים במתודולוגיה של למידה מהצלחות – שימוש בממצאים ובתובנות לפיתוח ולהטמעה של יוזמות דומות.

תכנית מקצוע חסם לבגרות

ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת תל אביב (2018)

תקציר מחקר הערכה שבחן את דרכי הפעולה ואת השפעות התכנית על הצוותים החינוכיים והתלמידים בהיבטים פדגוגיים וארגוניים.

מודלים להבטחת איכות בשירותים חברתיים

סקירת ספרות (2018)

הדגש כיום בתחום הבטחת איכות בשירותים חברתיים הוא על מדדים לבחינת מועילות הטיפול – לא "לעשות את הדברים נכון" אלא "לעשות את הדברים הנכונים". הסקירה מציגה מספר מודלים להבטחת איכות מארה"ב ואירופה, וכן סוגיות נוספות הקשורות בתהליכי הבטחת איכות.